UITNODIGING ALV
 
Met veel genoegen nodigen wij de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering.
Datum:        donderdag 24 maart 2022
Plaats:         Verenigingsgebouw De Blokhut – Smeekweg 104 - Laren
Aanvang:     20.00 uur
 
Door de overheidsmaatregelen ivm Corona, was het heel lastig om in 2020 en 2021 een fysieke vergadering uit te schrijven. We zullen in déze vergadering de jaren 2020 én 2021 verantwoorden en we rekenen op begrip dat het niet eerder mogelijk was.

AGENDA  

1.    Opening en vaststelling van de agenda
2.    Bericht van verhindering.
3.    Ingekomen stukken en mededelingen
4.    CORONA
5.    Jaarverslag 2020 en 2021 van de secretaris (klik hier)
6.    Financieel Verslag 2020 en 2021 van de penningmeester (ter vergadering beschikbaar)
7.    Verslag van de Kascontrolecommissie over het boekjaar 2020 en 2021
       Benoeming Kascontrolecommissie boekjaar 2022
8.    Benoeming stembureau
9.    Vaststelling contributie 2023
10.  Gelegenheid tot het indienen van vragen.

PAUZE onder het genot van een drankje. 

11.  Beantwoorden van de ingediende vragen
12.  Bestuursverkiezing en toelichting rooster.*
13. Uitslag bestuursverkiezing, openbare telling.
14. Sluiting van de vergadering.

*) Volgens rooster aftredend, Bas van der Wardt, voorzitter, herkiesbaar
Miranda Bree, bestuurslid, herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk maandagavond 21 maart 2022, 18.00 uur aanmelden bij de secretaris. (Melkweg 23d, 1251 PP  LAREN).
De schriftelijke kandidaatstelling dient voorzien te zijn van vijf handtekeningen van leden van de vereniging.
Informatie over het werk en het tijdsbeslag verbonden aan het bestuurslidmaatschap, kunt u inwinnen bij de secretaris.