UITNODIGING ALV Met veel genoegen nodigen wij de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. Datum: Dinsdag 25 april 2023 Plaats: Verenigingsgebouw De Blokhut – Smeekweg 104 - Laren Aanvang: 20.00 uur We zullen in deze vergadering 2022 verantwoorden. AGENDA 1 Opening en vaststelling van de agenda 2 Bericht van verhindering. 3 Ingekomen stukken en mededelingen 4 Jaarverslag 2022 5 Financieel Verslag 2022 van de penningmeester (ter vergadering beschikbaar) 6 Verslag van de Kascontrolecommissie over het boekjaar 2022 7 Benoeming Kascontrolecommissie boekjaar 2023 8 Benoeming stembureau 9 Vaststelling contributie 2024 10 Gelegenheid tot het indienen van vragen. PAUZE onder het genot van een drankje. 11 Beantwoorden van de ingediende vragen 12 Bestuursverkiezing en toelichting rooster. 13 Uitslag bestuursverkiezing, openbare telling. 14 Sluiting van de vergadering. *) Volgens rooster aftredend: Ellis Klein-Bog, penningmeester, herkiesbaar Mariette van der Lingen, bestuurslid, herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk donderdag 20 april 2023 om 18.00 uur aanmelden via info@speeltuinlaren.nl De schriftelijke kandidaatstelling dient voorzien te zijn van vijf handtekeningen van leden van de vereniging. Informatie over het werk en het tijdsbeslag verbonden aan het bestuurslidmaatschap, kunt u inwinnen bij het bestuur via info@speeltuinlaren.nl