spiel
 
 

UITNODIGING ALV

 
Met veel genoegen nodigen wij de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering.
 
Datum:       Donderdag 28 maart 2024
Plaats:        Verenigingsgebouw De Blokhut – Smeekweg 104 – Laren
Aanvang:    20.00 uur
 
We zullen in deze vergadering 2023 verantwoorden. 
 
 
AGENDA  
 
 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Bericht van verhindering
 3. Verslag ALV 25 april 2023
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Jaarverslag 2023
 6. Financieel Verslag 2023 (ter vergadering beschikbaar) en begroting 2024
 7. Verslag van Kascontrolecommissie over boekjaar 2023      
 8. Benoeming Kascontrolecommissie boekjaar 2024
 9. Benoeming stembureau
 10. Wijziging Statuten en Huishoudelijk reglement : aanpassingen aan de WBTR
 11. Vaststelling contributie 2025
 12. Gelegenheid tot het indienen van vragen
 13. PAUZE onder het genot van een drankje 
 14. Beantwoorden van de ingediende vragen
 15. Bestuursverkiezing

Volgens rooster aftredend Ria van der Wardt  (algemeen lid), herkiesbaar

Vacatures : Secretaris en algemeen lid (Mariëtte van der Lingen is tussendoor afgetreden). Het bestuur draagt Petra Jellema voor voor de functie van secretaris

          16. Uitslag bestuursverkiezing, openbare telling

          17. Sluiting van de vergadering.

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 23 maart 2024 om 18.00 uur aanmelden via info@speeltuinlaren.nl
De schriftelijke kandidaatstelling dient voorzien te zijn van vijf handtekeningen van leden van de vereniging
Informatie over het werk en het tijdsbeslag verbonden aan het bestuurslidmaatschap, kunt u inwinnen bij het bestuur via info@speeltuinlaren.nl