spiel

Concept voor ALV wijzigingen zijn in rood aangegeven

Statuten Buurt- en Speeltuinvereniging Ons Genoegen

Artikel 1: Naam, Zetel en Duur

De vereniging draagt de naam ‘Buurt- en Speeltuinvereniging “Ons Genoegen”. Zij is gevestigd te Laren NH. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 2: Doel en Middelen

2.1 De vereniging heeft ten doel de exploitatie van een speeltuin en buurthuis en de bevordering van het buurtleven in de ruimste zin des woords, met alle daartoe geoorloofde middelen.

2.2 De vereniging bekostigt haar activiteiten uit geldmiddelen die worden verworven door:

 • Het innen van contributies
 • Het heffen van entreegeld
 • Kantineopbrengsten
 • Schenkingen
 • Erfstellingen
 • Legaten
 • Andere baten

2.3 De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Artikel 3: Leden

3.1 De vereniging kent de navolgende leden:

Ereleden (zie artikel 3.2)

Buitengewone leden (zie artikel 3.3)

Leden (zie artikel 3.4)

Jeugdleden

Voorts kent de vereniging begunstigers (zie artikel 3.6)

3.2 Ereleden zijn personen die, wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, door de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, tot erelid worden benoemd. Zij zijn vrijgesteld van hun contributiebetaling.

3.3 Buitengewone leden zijn personen die, op voordracht van een lid, wegens hun verdiensten jegens de vereniging, door het bestuur als zodanig worden benoemd. Zij zijn vrijgesteld van hun contributiebetaling.

3.4 Leden zijn natuurlijke personen vanaf 18 jaar die door het bestuur als lid zijn toegelaten. Zij zijn stemgerechtigd, maar niet vrijgesteld van hun contributiebetaling.

3.5 Jeugdleden zijn natuurlijke personen beneden de 18 jaar die door het bestuur als lid zijn toegelaten. Zij zijn niet stemgerechtigd en niet vrijgesteld van hun contributiebetaling.

3.6 Begunstigers zijn personen of lichamen/organisaties die zich tegenover de vereniging hebben verbonden tot een vrijwillige bijdrage in geld en/of goederen zonder daaraan rechten te ontlenen.

3.7 Het lidmaatschap is persoonlijk.

3.8 Alle leden zijn verplicht om de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de ledenvergadering en andere organen van de vereniging na te leven.

 

Artikel 4: Bestuur

4.1 De vereniging wordt bestuurd door een door de ledenvergadering gekozen bestuur, bestaande uit een eerste voorzitter, een eerste secretaris en een eerste penningmeester, zijnde het dagelijks bestuur, alsmede door een door de ledenvergadering vast te stellen even aantal van tenminste vier bestuursleden.

4.2 De eerste voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie gekozen. De overige functies worden binnen het bestuur in onderling overleg verdeeld. De bestuursleden treden af volgens een rooster dat is vastgesteld in de regels volgens het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 5: Bevoegdheden

5.1 Het dagelijks bestuur vertegenwoordigd de vereniging in en buiten rechte. Zij kunnen zich daarbij ieder door een gemachtigde, stemgerechtigd lid der vereniging, doen vertegenwoordigen.

5.2 Voor het beschikken over saldi bij banken en/of girodiensten is de handtekening van de penningmeester voldoende. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen behoeft het bestuur de goedkeuring van de ledenvergadering.

5.3 Alle bestuursleden  zullen te allen tijde handelen in het belang van de vereniging waarbij het handelen als bestuurder te alle tijden in acht genomen dient te worden en  niet als privépersoon, zowel binnen de vereniging als in relatie met derden.

5.4 Geen bestuurslid kunnen zijn die leden die o.a. als uitvloeisel van artikel 5.4 in een afhankelijke relatie tot de vereniging komen te staan.

5.5 Het bestuur kan bepaalde taken, al dan niet tegen vergoeding, ter uitvoer overdragen onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

 

Artikel 6: Afwezigheid bestuurslid(leden)

6.1 Bij belet en ontstentenis van een (1) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie.

6.2 Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is de Algemene ledenvergadering bevoegd om een (1) of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur te voorzien.
6.3 Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd.

 

Artikel 7: Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 8: Vergaderingen

8.1 Onderscheiden worden:

Ledenvergaderingen, te weten:

 • De algemene ledenvergadering
 • De bijzondere ledenvergadering
 • Bestuursvergaderingen, te weten:
 • De vergaderingen van het bestuur
 • De vergaderingen van het dagelijks bestuur

8.2 Jaarlijks in het eerste kwartaal, wordt de algemene ledenvergadering gehouden waarin onder meer aan de orde dient te komen:

Een verslag over het afgelopen verenigingsjaar

Een verslag van baten of lasten over het afgelopen verenigingsjaar

Een verslag van de kascommissie over de gecontroleerde baten en lasten van het afgelopen verenigingsjaar

Een begroting van de baten en lasten voor het lopende verenigingsjaar

Verkiezing bestuursleden

8.3 Bijzondere ledenvergaderingen kunnen worden vastgesteld door het bestuur. Het bestuur is hiertoe gehouden binnen vier weken nadat tenminste 20 leden hierom schriftelijk hebben verzocht.

8.4 Oproeping voor een ledenvergadering geschiedt schriftelijk tenminste tien dagen voor de datum van de vergadering onder vermelding van de agenda, een en ander vast te stellen in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 9: Besluitvorming

De besluitvorming in een ledenvergadering geschiedt, tenzij in de statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald, met meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt in de regel mondeling gestemd

Over personen wordt schriftelijk gestemd

Elk lid heeft een (1) stem

Elk lid kan naast de eigen stem ten hoogste een (1) extra stem uitbrengen indien schriftelijk gemachtigd door een stemgerechtigd lid dat niet aanwezig kan zijn

Bij staken van stemmen komt een voorstel in de eerstvolgende vergadering in herstemming. Indien de stemmen wederom staken, is het voorstel verworpen

In een ledenvergadering kan alleen besluitvorming plaatsvinden over geagendeerde onderwerpen

 

Artikel 10: Kascommissie

Het bestuur en/of de ledenvergadering kan kascommissies instellen die met de uitvoering van bijzondere taken/opdrachten kunnen worden belast.

 

Artikel 11: Contributies

Contributies en entreegelden worden vastgelegd door de ledenvergadering. Ingeval van bijzondere evenementen kan de ledenvergadering het bestuur daartoe machtigen.

 

Artikel 12: Middelen/Eigendommen

12.1 Per 31 december van elk jaar worden de boeken der vereniging afgesloten. Daarna, voor de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 8:2, worden een balans en rekening van baten en lasten opgemaakt. Samen met een begroting voor het aansluitende jaar worden deze stukken aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring aangeboden.

12.2 De vaststelling van de onder 1 genoemde stukken strekt volledige goedkeuring van het beleid van het bestuur over het afgelopen jaar en houdt volledige goedkeuring in van het werk van de penningmeester.

12.3 De wijze van controle van de jaarstukken en boeken van de penningmeester worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

De vereniging aanvaard, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel, van welke aard ook, aan een of meerdere leden overkomen of voor schade aan eigendommen van leden door diefstal, verlies, of beschadiging of op andere wijze.

 

Artikel 14: Statuten

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzie, beslist het bestuur onverlet haar verantwoordelijkheid tegenover de ledenvergadering.

 

Artikel 15: Statutenwijziging

15.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene of bijzondere ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten aan de orde zal worden gesteld.

15.2 Zij die de oproeping tot de algemene of bijzondere ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, gelijktijdig op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

15.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee-derde van het aantal geldige uitgebrachte stemmen

15.4Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen passeren van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Artikel 16: Ontbinding

16.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene of bijzondere ledenvergadering, waartoe wordt gehandeld als ware het een statutenwijziging, waarin tenminste vier-vijfde van het aantal stemgerechtigde aanwezige leden zich daarvoor verklaren.

16.2 Een batig saldo zal worden bestemd voor een doel als zal worden bepaald door dezelfde ledenvergadering, met deze beperking dat rechten en eigendommen van de vereniging nimmer in particulier bezit kunnen komen.

 

Artikel 17: Huishoudelijk reglement

17.1 De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen

17.2 Wijzigingen van een zodanig huishoudelijk reglement dient te geschieden bij besluit van de ledenvergadering

17. 3 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

Huishoudelijk Reglement Buurt- en speeltuinvereniging Ons Genoegen

 

Artikel 1: Terminologie

De vereniging draagt de naam: Buurt- en Speeltuinvereniging “Ons Genoegen”. Zij is gevestigd te Laren NH. Zij wordt in dit reglement genoemd: “de vereniging”.

Artikel 2: Aanvang Lidmaatschap
 1. Het lidmaatschap vangt aan terstond na een daartoe strekkend besluit of door inschrijving in een daartoe door het bestuur ingesteld register, door een bestuurslid, of een door het bestuur daartoe aangestelde en gemachtigde functionaris.
 2. Aan her-inschrijving als lid kunnen door het bestuur bepaalde voorwaarden worden verbonden, indien het personen betreft die eerder de vereniging verlieten, zonder aan alle verplichtingen jegens de vereniging te hebben voldaan.
 3. Her-inschrijving van eerder geroyeerde leden kan alleen geschieden door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering.
Artikel 3: Einde Lidmaatschap

Het Lidmaatschap van vereniging eindigt:

 1. Door een schriftelijke opzegging bij de secretaris of de in art 2:1 genoemde functionaris.
 2. Drie maanden nadat een lid opgehouden heeft zijn verplichtingen jegens de vereniging na te komen.
 3. Door royement.
Artikel 4: Royement / Ontzegging / Schorsing
 1. Een besluit tot royement geschiedt door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur of tenminste 5 leden die hiertoe een beargumenteerd voorstel schriftelijk bij de voorzitter indienen. De voorzitter kan in het bestuur in overweging geven het voorstel tot royement over te nemen.
 2. Een besluit tot schorsing van het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en gaat terstond in. Een schorsing duurt tot maximaal de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 3. Gehele of gedeeltelijke ontzegging van lidmaatschapsrechten en/of gebruik van verenigingsfaciliteiten kan geschieden door dienstdoende bestuursleden en/of daartoe door het bestuur aangestelde en met name genoemde functionarissen. Een dergelijke ontzegging duurt maximaal tot de eerstvolgende bestuursvergadering en gaat terstond in.
 4. Besluiten als genoemd onder 1 en 2 worden schriftelijk ter kennis van belanghebbende gebracht; voor de onder 3 genoemde ontzegging is mondelinge mededeling voldoende. Een en ander onder mededeling van feiten en overwegingen die geleid hebben tot bedoeld besluit.
 5. Redenen die kunnen leiden tot royement, schorsing, of ontzegging zijn:
  1. Het handelen in strijd met of niet naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement, en/of besluiten van de ledenvergadering
  2. Het ernstig schaden van de belangen van de vereniging
  3. Het ernstig verstoren van de goede gang van zaken tijdens evenementen en/of in gelegenheden van de vereniging
 6. Een besluit tot royement/schorsing leidt tot het volledige verlies van alle rechten voortvloeiende uit het lidmaatschap, alsmede het recht van toegang tot alle verenigingsevenementen en gelegenheden, ook indien dit verlangd wordt op grond van een niet-leden-prijs.
 7. Een niet-lid kan vanwege een ontzegging altijd in beroep gaan bij het bestuur. Neemt het bestuur op de eerstvolgende bestuursvergadering na de ingangsdatum van de ontzegging hieromtrent geen besluit, dan komt de ontzegging automatisch te vervallen met onmiddellijke ingang.
 8. Een lid kan vanwege een schorsing altijd in beroep gaan bij de eerstvolgende ledenvergadering na ingang van de schorsing.
  Neemt deze ledenvergadering hieromtrent geen besluit, dan komt de schorsing automatisch te vervallen met onmiddellijke ingang.
 9. Een lid met een ontzegging, schorsing, of dreigend royement heeft het recht om gehoord te worden door het bestuur respectievelijk door de ledenvergadering. Het lid heeft met het oog daarop recht van toegang tot de bestuurs- respectievelijk de ledenvergadering tijdens de behandeling van zijn/haar geval.
 10. Een lid met een ontzegging, schorsing, en/of dreigend royement wordt niet ontheven van de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap.
Artikel 5: Bestuursleden
 1. Tot bestuurslid kunnen worden gekozen natuurlijke personen, stemgerechtigd lid van de vereniging.
 2. Kandidaten voor het bestuur worden voorgedragen door het bestuur of door tenminste vijf (5) stemgerechtigde leden.
 3. Voor de verkiezing dienen de kandidaten een schriftelijke verklaring te overleggen waaruit blijkt welke bestuurstaken zij al of niet ambiëren.
 4. In onderling overleg stelt het bestuur een rooster van aftreden vast, waarbij jaarlijks steeds tenminste een-derde deel (normaal afgerond) van de bestuursleden aftreedt, waaronder een (1) lid van het dagelijks bestuur. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Bij tussentijdse verkiezingen nemen de nieuwgekozenen in het rooster de plaats in van de aftredende. Na drie (3) jaar dienen alle bestuursleden aan de beurt te zijn geweest.
Artikel 6: Bestuur
 1. Het bestuur ziet toe op naleving en juiste toepassing van de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, en de besluiten van de ledenvergadering en het bestuur.
 2. Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging in actie- en overleggroepen en/of overkoepelende lichamen voor zover zich bewegende op het terrein van of rakende aan de activiteiten van de vereniging.
 3. Het bestuur stelt de datum van de ledenvergadering vast alsmede de agenda daarvoor.
 4. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen zo nodig schriftelijk gestemd. Bij staken van stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
 5. Het bestuur zal te allen tijde integer en transparant handelen waarbij het oog hebben voor het verenigingsbelang en het inzicht willen geven in besluitvormingen de kern vormen.
 6. Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang en alle relevante informatie direct bij de overige bestuursleden
 7. Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van dit (potentieel) tegenstrijdig belang.
 8. Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de algemene ledenvergadering.
 9. Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merkt het bestuur in ieder geval aan:
  Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.
  b. Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder.
  c. Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg, etc door de vereniging te behoeve van een bestuurder.
 10. De punten onder bovengenoemde zullen één maal per jaar door het bestuur worden gecontroleerd op actualiteit.

 

Artikel 7: Werkzaamheden Bestuursleden

Tot de werkzaamheden van de onderscheiden bestuursleden behoort:

 1. De voorzitter:
  De leiding van de bestuursvergaderingen, Het in het bijzonder toezien op het gestelde in artikel 6.
  Tekent, na goedkeuring, met de secretaris de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen.
  Tekent naast de penningmeester alle betalings- c.q. overboekingsopdrachten die een door ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaan.
  Het zo nodig, naar eigen oordeel, bijwonen van commissievergaderingen, behalve van de eventuele commissie die is ingesteld om zijn handelswijze met betrekking tot verenigingszaken, te onderzoeken.
 2. De Secretaris:
  Het verzorgen van het contact tussen het bestuur en leden.
  De organisatie van de verslaggeving van commissies naar het bestuur en leden(vergaderingen).
  Het verzorgen van de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen en het tekenen daarvan samen met de voorzitter na goedkeuring.
  Het beheren van het (digitale) verenigingsarchief en het op verzoek ter inzage geven daarvan aan de overige bestuursleden in overleg met de voorzitter.
 3. De Penningmeester:
  Het goede beheer van vereniging financiën.
  Het maken van de balans, rekening van baten en lasten, en de begroting.
  Het bewaken van de begroting en bij dreigende overschrijding daarvan, het op de hoogte stellen van het bestuur.
  Het verrichten van alle betalings- c.q. incassohandelingen met inachtneming van het onder 1 bepaalde.
  Het ervoor zorgdragen dat de contante middelen een door het bestuur vast te stellen bedrag niet te boven gaat.
  Het op verzoek van de voorzitter of diens plaatsvervanger terstond aan het bestuur ter inzage geven van de gehele financiële administratie.
 4. De tweede voorzitter:
  Het volledig vervangen van de voorzitter bij diens ontstentenis nadat een door het bestuur vast te stellen termijn in verstreken, maar nooit langer dan tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 5. De tweede secretaris/penningmeester:
  Het ondersteunen van secretaris, respectievelijk penningmeester, en het volledig vervangen daarvan op aanwijzing van het bestuur.
Artikel 8: Einde Bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap eindigt door bedanken en nadat een bestuurslid langer dan zes (6) maanden niet in staat is zijn/haar functie uit te oefenen. Het bestuur kan deze termijn verlengen tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Een bestuurslid kan ook het bestuurslidmaatschap zelf opzeggen middels schriftelijke berichtgeving en voldoende overdracht van taken. De opzegging/beëindiging van het bestuurslidmaatschap wordt besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Artikel 9: Vergaderingen
 1. Bestuursvergaderingen worden tenminste viermaal per jaar gehouden. Oproepingen hiervoor geschieden schriftelijk, tenminste een (1) week van tevoren onder vermelding van tijd, plaats, en agenda. In spoedgevallen kan op besluit van de voorzitter van deze voorwaarden worden afgeweken.
 2. Voor het nemen van een bestuursbesluit is de aanwezigheid van de meerderheid der bestuursleden vereist, waaronder tenminste twee (2) leden van het dagelijks bestuur.
 3. Staande de vergadering kunnen in overleg met de voorzitter punten voor de agenda worden ingebracht.
 4. Het dagelijks bestuur is in spoedeisende gevallen tot handelen bevoegd binnen door het bestuur vast te stellen juridische en financiële grenzen. In die gevallen wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering hierover verantwoording afgelegd.
 5. Vragen van bestuursleden dienen ter vergadering te worden beantwoord behoudens in die gevallen dat, op besluit van de voorzitter, meer tijd nodig is om een antwoord op te stellen. In dat geval gebeurt de beantwoording in de eerstvolgende vergadering.
 6. Bij ter zake doende agendapunten kan het bestuur functionarissen tot het bijwonen van de bestuursvergaderingen uitnodigen. Zij zijn dan gehouden te verschijnen, maar hebben geen stemrecht, wel gevraagd en ongevraagd adviesrecht.
  Onder functionarissen zijn begrepen vertegenwoordigers van commissies en werkgroepen. Op hun verzoek dienen zij eveneens bij bespreking in het bestuur van voor hen van belang zijnde punten te worden toegelaten, een en ander in overleg met de voorzitter.
 7. Op aanwijzing van het bestuur zijn individuele bestuursleden en anderen die de bestuursvergaderingen bijwonen verplicht tot geheimhouding van datgene wat hen binnen dit kader ter kennis is gekomen.
Artikel 10: Contributie

De ledenvergadering stelt de hoogte van de contributie en entreegelden vast. Voor bijzondere evenementen geschiedt dat door het bestuur. Betaling van contributie en entreegelden dient te geschieden bij vooruitbetaling. Terugbetaling van contributie zal nimmer plaatsvinden.
Vrijgesteld van contributie en entreegeld zijn:

 1. Ereleden
 2. Buitengewonde leden
 3. Een (1) der echtgenoten of daarmee gelijk te stellen levenspartner
 4. Inwonende kinderen beneden 18 jaar

Erfstellingen zullen  niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Financiële schenkingen kunnen door de vereniging alleen na een bestuursbesluit worden aanvaard.

Artikel 11: Commissies
 1. Ter uitvoering van bepaalde taken onder verantwoordelijkheid van het bestuur, kunnen door het bestuur commissies worden ingesteld. Hieronder begrepen zijn ook werkgroepen.
 2. Het bestuur benoemt de leden van de commissies uit leden van de vereniging voor onbepaalde tijd. Bij reeds bestaande commissies geschiedt deze benoeming slechts op voordracht van de desbetreffende commissie. Het bestuur kan slechts van deze voordracht afwijken na overleg met de commissie.
 3. Het bestuur bepaalt, eventueel in overleg met de commissie, het aantal leden van een commissie met een minimum van drie (3).
 4. Taak- en functieverdeling binnen de commissie geschiedt door de commissieleden zelf in onderling overleg. Hieronder begrepen het jaarlijkse aanwijzen van een voorzitter en een secretaris.
 5. Het bestuur kan een commissie opheffen, commissieleden van hun taak ontheffen, taken wijzigen of taken geheel of gedeeltelijk terugnemen. Dit alles echter niet anders dan na goed overleg met de desbetreffende commissie.
Artikel 12: Ledenvergaderingen

Ter aanzien van algemene en bijzondere ledenvergaderingen gelden de volgende bepalingen:

 1. Zij worden tenminste tien (10) dagen van tevoren bij alle leden schriftelijk aangekondigd onder bijvoeging van de agenda. Eventuele toelichtingen en andere bijlagen mogen, indien niet anders mogelijk, te vergadering worden uitgereikt.
 2. Besluiten worden alleen genomen ten aanzien van op de agenda staande punten. In spoedeisende gevallen kan de vergadering met twee-derde meerderheid agendapunten toevoegen. De voorzitter bepaalt alsdan de spoedeisendheid van de te behandelen punten. Wijzigingen van statuten en het huishoudelijk reglement zijn nooit spoedeisend.
 3. Bij schriftelijke stemmingen wordt ter vergadering een stembureau genoemd; ongeldige stemmen tellen niet mee.
 4. De voorzitter is verantwoordelijk voor de goede orde van de vergadering en een democratisch verloop daarvan, zodat ieder lid die dat wenst een goed gebruik kan maken van het spreekrecht.
  De voorzitter heeft het recht een zekere spreektijdbeperking op te leggen, de vergadering te schorsen, of zo nodig te verdagen.
  Een lid dat de orde van de vergadering ernstig verstoord kan door de voorzitter tijdelijk de toegang worden ontzegd en vervolgens door de vergadering definitief worden geweerd voor de rest van de vergadering.
Artikel 13: Jaarstukken
 1. De financiële jaarstukken en bescheiden worden tenminste drie (3) weken voor de algemene ledenvergadering gecontroleerd door een door de ledenvergadering te kiezen kascommissie die de ledenvergadering moet adviseren met betrekking tot goedkeuring van het financiële beheer en beleid van respectievelijk de penningmeester en het bestuur.
  Zonodig kan, in overleg met het bestuur, een registeraccountant worden ingeschakeld.
 2. Het bestuur biedt de voorgenoemde stukken met het verslag van de commissie aan de leden ter goedkeuring aan.
 3. De commissie bestaat uit twee (2) leden en een (1) plaatsvervangende lid.
 4. De commissie komt, ter uitvoering van zijn taak, tenminste een (1) maal per jaar bijeen.
 5. De benoeming van de leden van de commissie door de ledenvergadering geschiedt voor een termijn van drie (3) jaar. Jaarlijks treedt een (1) lid af volgens een in overleg met de commissie door het bestuur vast te stellen rooster. Een plaatsvervanger treedt in dit rooster in de plaats van het aftredende lid.
  Aftredende leden zijn niet terstond, doch slechts een (1) jaar na aftreden weer herkiesbaar.
 6. De commissie is bevoegd alle boeken, bescheiden, en geldmiddelen te controle in te zien ten huize van de penningmeester of op een andere in overleg te bepalen plaats.
 7. Indien de commissie niet met algemene stemmen tot goedkeuring van het financiële beheer en beleid kan besluiten, dient de commissie aan de voorzitter van de vereniging een vergadering met het bestuur aan te vragen, aan welk verzoek binnen twee (2) weken dient te worden voldaan. Pas daarna kan verslag aan de ledenvergadering worden gedaan.
Artikel 14: Verantwoordelijkheid

In gevallen waarin dit reglement of de statuten niet in voorzien, beslist het bestuur onder behoud van haar verantwoordelijkheid tegenover de ledenvergadering.

Artikel 15: Wijziging huishoudelijk reglement

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement geschieden door de ledenvergadering bij meerderheid van stemmen met inachtneming van het gestelde in Statuten; artikel 17 als gold het een statutenwijziging.